Lär dig första hjälpen på svenska! Kolla in vår kurskalender för att upptäcka våra öppna första hjälpen-kurser. Klicka här >

Beredskap för första hjälpen på arbetsplatsen

I Finland har arbetsgivaren en lagstadgad skyldighet att ordna tillräcklig beredskap för första hjälpen på arbetsplatsen. Genom att välja Röda Korsets första hjälpen-utbildning följer du lagstiftningen och kan lita på din personals första hjälpen-färdigheter, oavsett om det rör sig om en eller flera avdelningar, verksamhetsställen eller platser.

Har din arbetsplats god första hjälpen-beredskap?

Beredskap för första hjälpen på arbetsplatsen innebär att arbetsplatsen har ett i förhållande till omständigheterna tillräckligt antal personer med första hjälpen-färdigheter, den nödvändiga mängden första hjälpen-utrustning och instruktioner för åtgärder vid olyckor.

Röda Korsets första hjälpen-utbildning ökar kompetensen i första hjälpen och förebygger också olyckor och främjar arbetssäkerheten, eftersom utbildningen med särskild vikt beaktar faktorer som påverkar din organisations arbetssäkerhet.

Första hjälpen-utbildad personal förutser faror och förebygger arbetsolyckor och agerar snabbt och modigt om det händer en olycka. Snabb första hjälpen kan rädda ett liv och påskynda återhämtningen.

En grupp glada arbetare sitter vid ett bord i pausrummet.

Första hjälpen-beredskap indikerar säkerhet, tillförlitlighet och ansvar på arbetsplatsen

Anställda uppskattar en organisation som tar hand om tryggheten på arbetsplatsen och personalens säkerhet. Besökare på arbetsplatsen kan lita på att där finns personer med första hjälpen-färdigheter om en situation som kräver första hjälpen skulle uppstå. Att ta hand om första hjälpen-beredskapen är en indikator på företagets ansvarsfulla verksamhet.

Första hjälpen-beredskap är en rättslig skyldighet

Det övergripande målet är att minst fem procent av din personal ska ha första hjälpen-färdigheter och en giltig första hjälpen-behörighet. Detta gäller för alla verksamhetsställen i organisationen om ni verkar på många olika platser eller orter.

Företagshälsovården bedömer din organisations nödvändiga beredskap för första hjälpen i samband med arbetsplatsutredningen och på basis av detta skapas en plan för hur beredskapen för första hjälpen ska genomföras på din arbetsplats. Din organisation kan också ansöka om ersättning från FPA för att upprätthålla beredskapen för första hjälpen på arbetsplatsen som en del av arbetarskyddsverksamheten.

Organisationen av första hjälpen beredskap på arbetsplatsen regleras av många lagar och förordningar. I Finland har arbetsgivaren en lagstadgad skyldighet att ordna tillräcklig beredskap för första hjälpen på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska se till att anställda och andra personer på arbetsplatsen får första hjälpen och ska tillhandahålla tillräckligt med lämplig utrustning för första hjälpen. Arbetsgivaren måste också ge instruktioner för att hantera situationer som kräver första hjälpen, som måste vara tillgängliga för alla anställda.

De viktigaste lagarna och förordningarna som reglerar första hjälpen och beredskap för första hjälpen på arbetsplatsen:

Lagen och förordningarna om första hjälpen-beredskap på arbetsplatsen gäller alla finländska företag, oberoende av storlek och bransch. Ta hand om säkerheten för din arbetsmiljö och personal.

Vid bedömningen av nivån på första hjälpen-beredskapen på arbetsplatsen bedöms också risken för olyckor på arbetsplatsen, vilket väsentligt påverkar nivån på första hjälpen-beredskapen som krävs. Vid bedömningen av olycksrisken tas hänsyn till exempelvis vilka risker och faror som finns i arbetsmiljön, hur stora och sannolika riskerna är och hur betydande dessa risker är med hänsyn till den allmänna säkerheten. Det är en bra idé att involvera anställda i bedömningen, eftersom de har förstahandskunskap om de risker och faror som är förknippade med arbetsuppgifter.

I Finland är organisationerna indelade i tre riskkategorier: arbetsmiljö med låg, uppenbar och särskild risk.

Arbetsmiljöer med låg olycksrisk är till exempel kontor, butiker och restauranger. För sådana arbetsplatser passar FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® online kurs, FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® eller FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t®.

Arbetsmiljöer med uppenbar olycksrisk är till exempel jobb inom byggbranschen, industri, produktion och logistik eller vid arbete med barn. På dessa arbetsplatser måste första hjälpen-utbildningen vara mer omfattande och FRK Första Hjälpen FHJ 1® är ett utmärkt val.

Arbetsmiljöer med särskild olycksrisk är till exempel sådana bygg-, schaktnings- och sjöfartsarbeten som innebär kontakt med farliga ämnen eller som innebär en livshotande fara, såsom explosions- eller drunkningsrisker. För dessa arbetsplatser rekommenderar vi utbildningarna FRK Första Hjälpen FHJ 1® och FRK Första Hjälpen FHJ 2®.

I alla våra första hjälpen-kurser kan hänsyn tas till de speciella egenskaperna hos just er arbetsmiljö, så att kursinnehållet betonar de risker och faror som är relaterade till er bransch eller era arbetsuppgifter.

Innehållet i Röda Korsets första hjälpen-kurser och utbildarna som håller dem uppfyller FPA:s och sjukförsäkringslagens krav på att upprätthålla beredskapen för första hjälpen på arbetsplatsen som en del av arbetarskyddsverksamheten.

I enlighet med FPA:s anvisningar är förutsättningen för att få ersättning

  • arbetsplatsundersökning utförd av företagshälsovården
  • den olycksrisk som bedömts i arbetsplatsundersökningen och, på grundval av den, behovet av utbildning i och utrustning för första hjälpen
  • De identifierade behoven har registrerats i företagshälsovårdens handlingsplan.

Kostnaderna för utbildning i första hjälpen som företagshälsovården anser nödvändiga godtas när utbildaren är yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården (läkare, hälsovårdare eller sjukskötare) med vidareutbildning som första hjälpen-utbildare.

  • legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, det vill säga sjukskötare, hälsovårdare, barnmorska, fysioterapeut, tandläkare eller läkare
  • yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning, det vill säga närvårdare (kompetensområdet för akutvård på grundnivå eller för sjukvård och omsorg), räddningsman, brandman-ambulansförare eller medikalvaktmästare-ambulansförare.

Var och en av våra utbildare är behöriga Utbildare i första hjälpen och hälsokunskap, ETK®, och uppfyller dessa krav.

Andra kostnader som berättigar till ersättning är till exempel den hyra som betalas separat för utbildningslokalerna och resekostnaderna för utbildaren och deltagarna i utbildningen.

Första hjälpen-utrustning som omfattas av återbetalningen inkluderar bl.a. första hjälpen-väskor och -skåp, deras innehåll och utrustning för ögontvätt. Defibrillatorer ersätts inte av företagshälsovården.

Läs mer om ersättning på FPA:s webbplats >

Prata med våra försäljare

Boka en tid för att diskutera din organisations behov av första hjälpen-utbildning.

Boka ett Teams-möte

en kvinna lutar sig på en hylla på kontoret och ler.