Poikkeusaukiolo asiakaspalvelussamme:  Asiakaspalvelumme on 20.-24.5.2024 poikkeuksellisesti tavoitettavissa puhelimitse klo 8.00-14.00. Voit myös laittaa meille sähköpostia osoitteeseen ensiapukoulutus@redcross.fi.

Työpaikan ensiapuvalmius

Suomessa työnantajalla on lakisääteinen velvoite huolehtia riittävän ensiapuvalmiuden järjestämisestä työpaikalla. Valitsemalla SPR ensiapukoulutuksen, noudatat lainsäädäntöä ja voit luottaa henkilöstön ensiapuosaamiseen, olipa kyseessä yksi tai useampi osasto, toimipiste tai sijainti.

Jutellaanko lisää tai onko sinulla kysyttävää? Varaa tapaaminen kanssamme.

Onko sinun työpaikallasi ensiapuvalmius kunnossa?

Työpaikan ensiapuvalmiudella tarkoitetaan sitä, että työpaikalla on olosuhteisiin nähden riittävästi ensiaputaitoisia henkilöitä, tarpeellinen määrä ensiaputarvikkeita sekä toimintaohjeet onnettomuustilanteiden varalta.

SPR ensiapukoulutus kartuttaa ensiaputaitoja sekä lisäksi ennaltaehkäisee tapaturmia ja edistää työturvallisuutta, kun koulutuksessa huomioidaan erityispainotuksin organisaationne työturvallisuuteen vaikuttavat tekijät.

Ensiapukoulutettu henkilöstö ennakoi vaaranpaikat ja ehkäisee työtapaturmia sekä toimii ripeästi ja rohkeasti tapaturman sattuessa. Nopea ensiapu voi pelastaa hengen ja nopeuttaa toipumista.

Ryhmä työkavereita istuu pöydän ääressä taukohuoneessa.

Ensiapuvalmius kertoo työpaikan turvallisuudesta, luotettavuudesta ja vastuullisuudesta

Työntekijät arvostavat organisaatiota, joka huolehtii työpaikan ja henkilöstön turvallisuudesta. Työpaikalla asioivat henkilöt voivat luottaa siihen, että paikalla on ensiaputaitoisia henkilöitä, mikäli ensiapua vaativa tilanne tulee eteen. Ensiapuvalmiudesta huolehtiminen kertoo yrityksen vastuullisesta toiminnasta.

Ensiapuvalmius on lakisääteinen velvoite

Yleisenä tavoitteena on, että vähintään viisi prosenttia henkilöstöstänne on ensiaputaitoisia ja heillä on voimassa oleva ensiapupätevyys. Tämä koskee organisaation jokaista toimipistettä, mikäli toimitte monessa eri sijainnissa tai usealla paikkakunnalla.

Työterveyshuolto arvioi organisaationne tarvittavan ensiapuvalmiuden työpaikkaselvityksen yhteydessä ja sen pohjalta luodaan suunnitelma, kuinka ensiapuvalmius työpaikallanne toteutetaan. Organisaationne voi myös hakea Kelalta korvausta työpaikan ensiapuvalmiuden ylläpidosta osana työterveys- ja työsuojelutoimintaa.

Työpaikan ensiapuvalmiuden järjestämisestä on säädetty monissa laissa ja asetuksissa. Suomessa työnantajalla on lakisääteinen velvoite huolehtia riittävän ensiapuvalmiuden järjestämisestä työpaikalla. Työnantajan on huolehdittava työntekijöiden ja muiden työpaikalla oleville henkilöille ensiavun järjestäminen ja hankittava riittävä määrä asianmukaisia ensiapuvälineitä. Työnantajan on myös huolehdittava toimintaohjeet ensiapua vaativien tilanteiden varalta ja näiden tulee olla jokaisen työntekijän saatavilla.

Tärkeimmät ensiavusta ja työpaikan ensiapuvalmiudesta säätävät lait ja asetukset:

Laki ja asetukset työpaikan ensiapuvalmiudesta koskevat kaikkia suomalaisia yrityksiä, koosta ja toimialasta riippumatta. Huolehdithan työympäristösi ja henkilöstösi turvallisuudesta.

Työpaikan ensiapuvalmiuden määrää arvioitaessa, arvioidaan samalla työpaikan tapaturmariski, joka oleellisesti vaikuttaa tarvittavan ensiapuvalmiuden määrään. Tapaturmariskiä arvioidessa otetaan huomioon mm. millaisia riskejä ja vaaroja työympäristössä on, mikä on riskien suuruus ja todennäköisyys sekä kuinka merkittäviä nämä riskit ovat yleisen turvallisuuden kannalta. Työntekijät olisi hyvä ottaa mukaan arviointiin, sillä heillä on ensikäden tieto työtehtäviin liittyvistä riskeistä ja vaaroista.

Suomessa organisaatiot jaetaan kolmeen riskiluokkaan: vähäisen, ilmeisen ja erityisen riskin työympäristö.

Vähäisen tapaturmariskin työympäristöjä ovat esimerkiksi toimistot, myymälät ja ravintolat. Näihin työpaikkoihin ensiapukoulutukseksi sopii SPR Hätäensiapukurssi 4 t®, SPR Hätäensiapukurssi 4 t® verkkokoulutus, SPR Hätäensiapukurssi 8 t® tai SPR Hätäensiapukurssi 8 t® verkkokoulutus.

Ilmeisen tapaturmariskin työympäristöjä ovat esimerkiksi rakennusalan, teollisuuden, tuotannon ja logistiikan työpaikat tai kun työskennellään lasten parissa. Näissä työpaikoissa ensiapukoulutuksen tulee olla kattavampi ja SPR Ensiapukurssi EA 1® on erinomainen valinta.

Erityisen tapaturmariskin työympäristöjä ovat esimerkiksi ne rakentamisen, kaivantojen ja merenkulun työt, joissa ollaan tekemisissä vaarallisten aineiden kanssa tai työhön liittyy henkeä uhkaava vaara, kuten räjähdys- tai hukkumisvaara. Näille työpaikoille suosittelemme SPR Ensiapukurssi EA 1® – ja SPR Ensiapukurssi EA 2® –koulutuksia.

Kaikilla ensiapukursseillamme voidaan huomioida juuri teidän työympäristönne erityispiirteet, jolloin kurssisisällössä painotetaan toimialaanne tai työtehtäviin liittyviä riskejä ja vaaranpaikkoja.

Tutustu tarkemmin eri SPR ensiapukursseihin täällä >

SPR ensiapukurssien sisällöt ja kouluttajat sekä verkkokoulutukset täyttävät Kelan ja sairausvakuutuslain edellytykset työpaikan ensiapuvalmiuden ylläpidosta osana työterveys- ja työsuojelutoimintaa.

Kelan ohjeistuksen mukaisesti korvauksen saamisen edellytyksenä on

 • työterveyshuollon ammattihenkilön tekemä työpaikkaselvitys
 • työpaikkaselvityksessä arvioitu tapaturmariski ja sen perusteella ensiapukoulutuksen ja -välineiden tarve
 • todetut tarpeet on kirjattu työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan.

Työterveyshuollon ammattihenkilön tarpeelliseksi katsoman ensiapukoulutuksen kustannukset hyväksytään, kun kouluttaja on terveydenhuollon ammattihenkilö eli

 • terveydenhoitaja
 • sairaanhoitaja
 • kätilö
 • fysioterapeutti
 • hammaslääkäri
 • lääkäri
 • nimikesuojattu ammattihenkilö eli lähihoitaja (perustason ensihoito tai sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala)
 • pelastaja
 • palomies-sairaankuljettaja
 • lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja

Lisäksi kouluttajalta edellytetään aina, että hänellä on ensiapukouluttajan lisäkoulutus.

Jokaisella kouluttajallamme on Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja ETK® -pätevyys, joka täyttää nämä edellytykset.

Muita korvaukseen oikeuttavia kustannuksia ovat mm. koulutustiloista erikseen maksettava vuokra sekä kouluttajan ja koulutukseen osallistuvien matkakustannukset.

Korvattavuuden piiriin kuuluvia ensiaputarvikkeita ovat mm. ensiapulaukut ja -kaapit, niiden sisältö ja silmänhuuhteluvälineet. Defibrillaattoria ei korvata työterveyshuoltona.

Lue korvattavuudesta lisää Kelan nettisivuilta >

Keskustele myyntimme kanssa

Varaa tapaaminen kanssamme, niin keskustellaan lisää organisaationne tarpeista ensiapukoulutukseen.

Varaa aika Teams-keskustelulle

Hymyilevä nainen toimistossa, taustalla ensiapulaukku.