Työpaikan ensiapuvalmius osana työturvallisuutta – Punainen Risti Ensiapu ja Heltti

Lähikuva käsistä, jossa kaksi nuorta harjoittelee sitomaan haavaa kädessä painesiteen avulla.

Jokaisella työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus pitää huolta työpaikan ensiapuvalmiudesta. Mutta mitä tämä tarkoittaa käytännössä, kuka määrittää sopivan ensiapuvalmiuden tason ja miten se toteutetaan?

Ensiapuvalmiutta suunnitellessa työterveydellä on iso rooli valmiuden tason määrittelyssä, vaikka käytännön toteutuksesta vastaakin työnantaja. Punainen Risti Ensiapu ja työterveysyritys Heltti tekevät yhteistyötä, jotta työpaikkojen ensiapuvalmiuden ylläpitäminen ja ensiapukoulutuksen järjestäminen olisi yrityksille mahdollisimman vaivatonta.

Ensiapuvalmius on työnantajan lakisääteinen velvoite

Jokaisella työnantajalla on velvollisuus ylläpitää työpaikan ensiapuvalmiutta. Vaatimus koskee organisaation jokaista toimipistettä, ja velvollisuus tulee Työturvallisuuslaista.

Työturvallisuuslaki 738/2002 46§ Ensiapu: ”Työnantajan on huolehdittava työntekijöiden ja muiden työpaikalla olevien henkilöiden ensiavun järjestämisestä työntekijöiden lukumäärän, työn luonteen ja työolosuhteiden edellyttämällä tavalla”.

Mitä ensiapuvalmius tarkoittaa?

Työturvallisuuskeskuksen mukaan ensiapuvalmius tarkoittaa, että työpaikalla on sen olosuhteisiin nähden riittävästi ensiaputaitoisia henkilöitä, sopiva ensiapuvarustus sekä toimintaohjeet onnettomuustilanteiden varalta. Ensiapuvalmius varmistaa, että henkilöstöllä on välineet ja osaaminen mahdollisissa hätätapauksissa toimimiseen eli hätätilanteisiin on varauduttu ja niissä on valmius toimia. Ensiapuvalmiuteen kuuluu myös toimintasuunnitelma mahdollisten onnettomuuksien varalle, ja siinä määritellään myös ensiapukoulutuksen- ja harjoitusten suunnittelu ja toteutus.

Ensiapuvalmius varmistaa, että henkilöstöllä on välineet ja osaaminen mahdollisissa hätätapauksissa toimimiseen eli hätätilanteisiin on varauduttu ja niissä on valmius toimia.

Ensiapukoulutus on siis yksi osa ensiapuvalmiutta: koulutuksen avulla henkilöstö saa ensiaputaidot, joista osoituksena on ensiapupätevyys. Ensiapupätevyydellä voidaan osoittaa, että työpaikalla on ensiaputaitoisia työntekijöitä. Ensiapukoulutuksessa voidaan myös painottaa työpaikalle todennäköisiä tapaturmia sekä omia toimintamalleja ja tutustua toimipisteen ensiapuvälineisiin.

Lue lisää työpaikan ensiapuvalmiudesta >

Miten ensiapuvalmius varmistetaan?

Laki siis määrää, että ensiapuvalmiutta on ylläpidettävä jokaisella työpaikalla, mutta miten tämä tapahtuu käytännössä?

Pohjan ensiapuvalmiuden varmistamiselle muodostaa työpaikan vaarojen tunnistaminen, ensiapuvalmiuden tason määrittely sekä työpaikkaselvitys ja riskien arviointi. Työnantaja tekee riittävän ensiapuvalmiuden suunnittelun (mukaan lukien koulutus- ja ensiapuvälineiden tarve) yhteistyössä työsuojelun ja työterveyshuollon kanssa. Tarvittaessa suunnitteluun voi myös osallistua väestönsuojelu ja pelastustoimi.

Työterveyshuolto määrittää tarvittavan ensiapuvalmiuden tason

Työterveyshuolto määrittelee ensiapuvalmiuden tarpeen ja riittävän tason työpaikalla. Työnantajan tulee antaa riittävät tiedot työpaikasta ja työympäristöstä, siellä tehtävästä työstä sekä muista ensiapuvalmiuden arvioinnille merkityksellisistä seikoista, jotta työterveyshuolto voi tehdä arvioinnin.

Työterveyshuollon arvioi ensiapuvalmiuden tarpeen työpaikkaselvityksessä, jonka pohjalta työterveyshuolto suunnittelee yhteistyössä työnantajan kanssa, miten ensiapuvalmius toteutetaan. Suunnittelussa määritellään tarvittavat ensiaputaidot, koulutettavien määrä ja kurssien sisältö sekä välttämättömät ensiapuvälineet.

Työnantaja huolehtii suunnitelman toteuttamisesta ja sen perehdyttämisestä henkilöstölle.

Riskiarvio sopivan ensiapukoulutuksen valinnan taustalla

Työpaikan tapaturmariski vaikuttaa tarvittavan ensiapuvalmiuden tasoon. Tapaturmariskiä arvioidessa huomioidaan esimerkiksi millaisia riskejä ja vaaroja työympäristössä on, mikä niiden suuruus ja todennäköisyys on sekä kuinka merkittäviä nämä riskit ovat yleisen turvallisuuden kannalta. Työntekijöiden olisi hyvä olla mukana arvioinnissa, sillä heillä on ensikäden tieto työtehtäviin liittyvistä riskeistä ja vaaroista.

Suomessa organisaatiot jaetaan kolmeen riskiluokkaan työympäristön luonteen perusteella: vähäisen, ilmeisen ja erityisen riskin työympäristö.

Lue lisää työympäristön tapaturmariskistä ja riskiluokituksista >

Miten valita juuri oikeanlaajuinen ensiapukoulutus henkilöstölle?

Sopivan ensiapukurssin valinta pohjaa työterveyshuollon tekemään suunnitelmaan ja riskiarvioon. Ensiapukoulutuksen tavoite on sekä edistää ensiaputaitoa, jotta hätätilanteissa osataan toimia, että toisaalta ennaltaehkäistä hätätilanteita ja tapaturmia. Ensiapukoulutettu henkilöstö ennakoi vaaranpaikat ja ehkäisee työtapaturmia sekä toimii ripeästi ja rohkeasti tapaturman sattuessa.

Tapaturmia ennaltaehkäisemällä edistetään työturvallisuutta ja vältetään loukkaantumisia ja siten sairauspoissaoloja. Nopea ensiapu voi pelastaa hengen ja nopeuttaa toipumista.

Punainen Risti Ensiavun asiakkaana myyntimme käy tarvittavat asiat kanssanne läpi ja tarpeidenne perusteella arvioi teille sopivan ensiapukurssin ja toteutusmuodon.

Koulutuksiamme voidaan myös painottaa työympäristöönne sopivaksi, jolloin työpaikkaselvityksessä tunnistetut vaaranpaikat ja riskit tulevat huomioiduksi käytännön koulutuksessa.

Sisällön lisäksi toteutuksessa voidaan ottaa huomioon työvuorosuunnittelu ja henkilöstön ajan käyttö, työntekijöiden ja tiimien maantieteellinen sijainti sekä yrityksessä käytetty kieli – järjestämme koulutuksia suomen lisäksi ruotsiksi ja englanniksi. Näin koulutus saadaan vastaamaan kunkin yrityksen tarpeita mahdollisimman hyvin.

Tutustu yritysmyyntiimme ja ota yhteyttä tai varaa tapaaminen kanssamme >

Punainen Risti Ensiapu ja Heltti yhteistyössä

Teemme työterveysyritys Heltin kanssa yhteistyötä, jotta Heltin asiakkaiden olisi vaivattomampaa pitää huolta ensiapuvalmiudestaan. Valikoiduimme Heltin yhteistyökumppaniksi laadukkaiden koulutusten, mutta myös yhteisten arvojen takia. Olemme molemmat kotimaisia, vastuullisia yrityksiä, joille sekä asiakkaiden että henkilöstön hyvinvointi on tärkeää.

Koska Heltti luottaa meihin, myös heidän asiakkaansa voivat luottaa saavansa laadukkaan ja vastuullisen ensiapukoulutuksen kauttamme.

”Olemme valinneet Punainen Risti Ensiavun kumppaniksemme, sillä Punainen Risti Ensiapu on korkealaatuinen ja luotettava toimija, jolla on kattava valtakunnallinen verkosto”, kertoo Anna-Mari Lahtinen, Heltin johtava työterveyslääkäri, työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri.

Sen lisäksi että tarjoamme ensiapukoulutuksia Heltin asiakkaille, tarjoamme myös tukea ja neuvontaa Heltin työterveyshoitajille. Näin he saavat tarvitsemansa tiedon SPR ensiapukoulutuksista, ja kun olemme tukena, resursseja vapautuu ydintekemiseen eli työterveyshuollon toteuttamiseen.

Meistä on myös hienoa, että Heltin kautta tavoitamme ja saamme yhä enemmän tietotyöläisiä ensiapukoulutetuiksi. Tavoitteemme on, että mahdollisimman moni olisi ensiapukoulutettu alasta riippumatta.

Tutustu täällä Helttiin ja heidän palveluihinsa yrityksille >

Image

Voimmeko olla avuksi?

Ota meihin yhteyttä ja etsitään sinun tarpeisiisi sopiva ensiapukoulutus.